روش های فعال تدریس در شناخت گرایی

رویکرد **** شناخت گرایی

 شناخت گرايي

اهداف اصلی

       1.توجه به فرایند ذهنی دانش آموز

       2.تاکیدبه کسب تجربه وتعامل با محیط در هنگام یادگیری

       3.فعال کردن فراگیر در کلاس درس

      4.بها دادن به یافتن راه حل متفاوت در پاسخ به مساله

       5.مهم کسب دانش است نه حفظ کردن حقایق

شناخت گرایان برخلاف رفتار گرایان به جای تاکید بررفتار قابل مشاهده،فرایند های عالی تفکر مانند تفکر،تعقل،ادراک ومساله گشایی رامورد توجه قرار میدهند وبر این باورند که یادگیری فرایندی درونی است که حافظه،انگیزش وتفکر نقش مهمی در آن بازی میکنند.