روشهای فعال تدریس در ساختن گرایی

در نظام، 6.3.3 در شاخه فنی حرفه ای چگونه تدریس نماییم

رویکرد آموزش بر مبنای ساختن گرایی

در نظریه سازندگی یادگیری واقعیت عینی جهان بیرون است که تحت تأثیر ذهن فرد قرار می گیرد. در این نظریه یادگیرندگان بر اساس تجارب شخصی خود دانش را می سازند و نقش فعال یادگیرنده در درک و فهم و معنی بخشیدن به اطلاعات تاکید می شود. یادگیری معنی دار زمانی حاصل می شود که یادگیرندگان از اندیشه ها و تجارب خود تفسیرهای شخصی به عمل آورند. وقتی یادگیرنده مفهومی را برای خود می سازند، آن را با دانش قبلی اش مربوط می کنند و در نتیجه یادگیری پایداری بیشتری خواهد داشت و انسانها برای معنی دادن به تجارب خود دانش را خلق می کند. بنابراین دانش هرگز ثابت نیست و شناخت نسبی در حال تفسیر و تحول است. آنچه که خود به آن می رسیم در ما یک احساس رضایتمندی ایجاد می کند که موجب پایداری آن در ذهن می شود.

 

74 بازدیدها